Eurovaaliteemat

img_1595.JPG
Ihmisoikeudet

Lähtökohtana tulee olla kaikkien ihmisten yhdenvertainen kohtelu. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen tulee olla itsestään selvyys jokaisessa EU maassa eikä EU:n alueella ei pidä hyväksyä minkäänlaista syrjintää. Ei iän, sukupuolen, rodun, uskonnon tai asuinpaikan eikä millään muullakaan perusteella.

EU:n tulee osaltaan pyrkiä vaikuttamaan siihen, että ihmisoikeuksia ei rikota myöskään EU:n ulkopuolisissa maissa, sekä tukea demokratian kehittymistä eri puolilla maailmaa. Kehitysyhteistyöllä pyritään luomaan eri alueiden välistä tasa-arvoa maailmassa ja vähentämään köyhyyttä. Näillä asioilla on merkittävä vaikutus myös koko maailman turvallisuuteen.

sisko-ja-sen-kaveri.jpg

Maahanmuuttajat

Ihmisten, ei pelkästään tavaroiden, vapaa liikkuvuus on turvattava. Maahanmuuttajat tulee nähdä tärkeänä resurssina, jolla on Suomelle jotain annettavaa, ei pelkästään menoina. Maahanmuuttajien kotoutumiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Kaikilla on oikeus turvalliseen elämään. Turvapaikan myöntämisen ehtojen on Suomessa perustuttava kansainvälisiin sopimuksiin.

 

Ympäristö

Ilmastonmuutosta vastaan on taisteltava edelleenkin. Energian käytössä on pyrittävä tehokkuuteen sekä panostettava uusiutuvan energian tutkimiseen ja käyttöönottoon. Päästöjä on vähennettävä koko unionin alueella. Tältä osin EU:lla on vastuu muustakin maailmasta.

 

siili.jpg

Liikenne

Joukkoliikenne tulee turvata erityisesti EU:n reuna-alueilla, missä matkat ovat pitkiä ja palvelut kaukana asukkaista.


Aluepolitiikka

img_0106.JPG

Pohjoisen luonnon erityisyyden ja elämäntavan suojeleminen on tärkeää.

EU:n eri alueiden tasa-arvo tulee turvata. EU:n pohjoisia alueita ei saa päätöksenteossa unohtaa.

 

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka


Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan pitää pyrkiä takaamaan EU-kansalaisille eri maissa oikeudenmukaiset työolot, riittävä sosiaaliturva ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, ikään ja uskontoon perustuvan syrjintä on ehdottomasti kiellettävä.

Lasten oikeus hyvään lapsuuteen ja vanhusten oikeus hyvään vanhuuteen tulee turvata. Lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja köyhyyden torjumiseen on puututtava riittävän tehokkaasti.

Uusi Vihreä sopimus Euroopalle

Euroopan Vihreiden yhteinen vaaliohjelma