Uusi Oulu – kaikkien kotikaupunki

 

UUSI OULU – KAIKKIEN KOTIKAUPUNKI


Tasa-arvoiset kaupunkilaiset

Peruspalvelut

Hyvät julkiset peruspalvelut luovat tasa-arvoa. Palveluiden tuottamisessa voidaan käyttää monia eri palveluntuottajia, kunhan kaikille kuntalaisille taataan laadukkaat ja kohtuuhintaiset palvelut. Palveluita tulee myös uudistaa tarvittaessa.

Lapset ja nuoret

Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, mitä heidän vanhempansa tekevät. Pienet ryhmäkoot päivähoidossa ovat jokaisen lapsen etu. Päivähoidolla on suuri merkitys myös ennaltaehkäisevänä lastensuojelutyönä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Luokkakoot tulee säilyttää kohtuullisina. Jokaiselle nuorelle tulee taata joko opiskelu- tai työharjoittelupaikka peruskoulun jälkeen. Nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä kaikilla mahdollisilla keinoilla. 

http://www.alli.fi/template/html/default/img/huoneentaulu/banner_270x150.gif

Ikäihmiset

Vanhuksilla on oikeus hyvään hoitoon ja palveluun iästä riippumatta. Myös heidän tulee saada vaikuttaa siihen kuka heitä hoitaa ja missä heitä hoidetaan. Kotihoito on turvattava riittävillä yksilöllisillä palveluilla ja omaishoitajien jaksamista on tuettava.

Työttömät

Työn tekeminen on ihmisen perustarve, jokaisella ihmisellä on oikeus työhön. Kaikenlainen syrjintä työmarkkinoilla on estettävä.

Maahanmuuttajat

Suomen kielen opetus, koulutus ja työ takaavat parhaiten yhteiskuntaan integroitumisen. Myös maahanmuuttajanuorten syrjäytymiseen tulee puuttua.


Tasa-arvoiset kaupunginosat 

Lähipalvelut

Peruspalvelut tulee turvata kaupungin eri osissa asuville; Peruspalvelujen on oltava lähellä jolloin niiden tavoittaminen jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä on kaikenikäisille kaupunkilaisille mahdollista

Joukkoliikenne

Toimiva joukkoliikenne tulee turvata erityisesti kaupungin reuna-alueilla. Nykyisen joukkoliikenteen laatua on merkittävästi parannettava täydentämällä reittejä ja laskemalla lippujen hintoja. Myös City-bussin reittejä tulee lisätä eri kaupunginosien välillä kuten esimerkiksi Oulunsalon ja Kaakkurin välillä.

Ympäristö

Ympäristöstä on pidettävä huolta, jotta se toisi virkistystä ja iloa vielä seuraavillekin sukupolville. Kunnossapidetyt ulkoilureitit, pulkkamäet, metsiköt, kevyen liikenteen väylät, kaikille avoimet nurmi- ja sorakentät antavat kaikille kaupunkilaisille mahdollisuuden nauttia liikunnan riemuista

Vihreiden kunnallisvaaliohjelma

Oulun Vihreiden kunnallisvaaliohjelma